Vintervedlikehold av veg

Vintervedlikehold av veg

Viktig info om snøbrøyting.

Vintervedlikehold sesong 2017 – 2018

Vakttelefon Kommunalt vegvedlikehold 92023116

I Nes kommune sin beskrivelse av vintervedlikehold deles infrastrukturen inn i 3 klasser hvor de offentlig veiene på Neskollen faller under klasse 3, Øvrige kommunale veger. Brøytestandard på klasse 3 veger betyr at brøyting iverksettes ved 10 cm ny snømengde. I angitte bakker ved våt snø brøytes det ved 7 cm snømengde.Videre er det beskrevet at Klasse 3 veger forventes å være gjennombrøytet i løpet av 10 timer fra utkalling.

Neskollen Velforeningen (NVF) brøyter sine veier samtidig med Nes kommune og med samme leverandør. NVF brøyter de bratte bakkene oftere, som for eksempel i Herkulesvegen. Intern rekkefølgd er det NVF og Nes kommune som vurderer.NVF tilstreber å strø etter behov. Det er kostbart å strø veinettet så dette vurderers fra gang til gang. Det er vanskelig å sette en absolutt grense for når det skal strøes. Det blir ikke nødvendigvis strødd hver gang noen mener det er glatt. NVF har satt strø kasser i de bratteste vegene og ved behov for etterfyll av sand vennligst send mail til velforeningen@neskollen.no. NVF følger Nes kommune sin policy og det har vi nå gjort i mange år. Vi kan ikke annet en å oppfordre dere alle til å kontakte kommunen ved service torget når dere er misfornøyd. Budsjettet for kommunen er det lokalpolitikerne som fastsetter.NVF budsjett for snøbrøyting godkjennes på årsmøtet. Styret har som mål å styre etter budsjett. Dersom majoriteten av våre medlemmer ønsker å bruke mere penger på vintervedlikehold av veier så er det en årsmøtesak. NVF har laget en oversikt over alle veger/ infrastruktur på Neskollen, se her LINK eller under fliken infrastruktur. Her kan man også lese om hvem som er ansvarlig for hva på Neskollen.

Når det gjelder tidspunkt for brøyting så har det av erfaring og i dialog med leverandør og Nes kommune vist seg at det ofte er uhensiktsmessig å brøyte på Neskollen i tidsperioden fra klokken 14-20. Årsaken til dette er mye trafikk, parkering i vegene og mange lekende barn. Men av og til må vi brøyte i dette tidsrommet. Følg med på barn under 12 år når det brøytes i ditt område.

Vi ber samtidig om at det ikke parkeres langs med veiene og selvsagt heller ikke på gangvegene. Det er både trafikkfarlig til hinder for brøytemannskapene. Veiene på Neskollen er smale og har aldri vært tiltenkt parkering. Parkering av kjøretøyer skal foregå på egen eiendom uavhengig om man bor i sameie eller i enebolig.

Grøfter langs alle veiene eies av NVF eller Nes kommune. 1.5 meter fra asfalt er alltid grøft. Dette er viktige deponerings soner og skal ikke benyttes til søppel hus, parkering etc uten at det er klarert med styret eller Nes kommune. Både Nes kommune og NVF har full rett å deponere snø på privat eiendom, dersom det er hensiktsmessig for å holde vegen åpen.

Velforeningen har ikke noen vakttelefon og vi ber om at det respekteres.
Forhold rundt brøyting og tilbakemeldinger tar vi mot på e-post vi ber at dere først leser under fliken infrastruktur der det ligger mye info. Vi leser alle henvendelser men har ikke kapasitet til å svare på alle.
Kommunens vakttelefoner finner du her

Fibernett

Fibernett

Neskollen Velforening og Eidsiva er enige i betingelser for utbygging av fibernett på Neskollen.

Eidsiva bygger fiberanlegg med oppstart vinteren 2017. Man bygger installasjonen på en måte som sikrer fremtidige muligheter mht å koble til flere på nettet. Det vil være mulig å koble til private eneboliger og hele borettslag.

Prosjektleder Eidsiva Frank Werner Jensen frank.jensen@eidsiva.no

Prosjektleder underentreprenør graving Amund Holberg amund.holberg@brunbjorn.no

Skolepaviljong og tjernet

Det hele startet når Hvam-il ønsket å bygge en idrettsarena for sine medlemmer for en del år siden. Den eneste plassen som var stor nok var Neskollen tjernet. Årsmøtet vedtok at styret skulle starte en prosess for å frigi areale samt utforme en gjensidig kontrakt for prosessen rundt idrettshall. Denne kontrakten ligger på neskollen.no som mye annet rundt disse prosessene. Prosessen er ferdig å det 10000 m2 store Neskollentjernet har blitt 4000 m2 og skapt plass for masse idrettsglede for vårt lokalsamfunn.

Neskollentjernet ble i sin tid kunstig laget både for at det skulle være pent å se på men også som en fordrøyningbasseng for dagdrenering da denne er stort sett åpen på Neskollen. Vatten ledes til 2 basseng på Neskollen. 1 er plassert i Tellusvegen og et i idrettsparken. Bassenget i Tellusvegen er der fortsatt men ligger under et «lokk» av gress. Under lokket er det gravd en basseng med flere nivåer av drenerende masse (sten). I tillegg til dette så er det et komsystem med enkelt vedlikehold. Systemet er delt i 2 der del en er under jorda mitt i Tellusvegen og det andre under jorda men ut mot jordet og utendfor bebygget sone. Det var en nødvendighet grunnet lukt av stillestående vatten mitt på sommeren. Neskollentjernet som er det største bassenget skulle ta emot dagvatten fra flere av delfeltene og hade en enorm kapasitet. I starten kom det imidlertid så lite nytt vatten av man måtte installere en bergpumpe for å pumpe inn store mengder grunnvatten i tjernet. Ellers ble det lukt, gjenngroing å lav vattennivå. En svært god tanke med et flott tjern og en relativt rimelig dreneringsanleggning. Men det ble ikke helt som man håpet. Velforeningen har prøvd mange forskjellige tiltak for å forbedre tjernet. Bland annet så ble hele bunn og «strandsonen» renset med gravemaskin ifm gjenfylling av Nes arena tomten. Vi har videre startet opp bergpumpen på nytt, tilført biokjemiske substanser og satt ut en oksygenberikende fontene. Ingen av disse tiltakene har hatt langvarig effekt. Vi har i tillegg til våre dugnader også hatt mannskaper ute med båt flere ganger hver sommer for å hente opp store mengder søppen. Handlevogner, dussintall med sykkler og alt mulig er funnet i tjernet.

I 2015 ble Tjernet lagt frem som en sak på Velforeningens årsmøte. Man etterlyste gjenfylling å etablering av noe annet på toppen av tjernet. Man mente at arealet på 4 mål kunne brukes til aktivitetsflate, parkområde eller bare gressplen. Styret brukte 2016 til å utrede mulighetene for dette. Det viste seg å være vanskelig, dyrt og komplisert å fylle igjen tjernet. Vi informerte om prosessen på årsmøtet 2016. Vi hade da vært i dialog med geologer, kommunens VA ingeniører, skolesjefen, rektor, kommunalsjef, de som etablert tjernet, arealplanlegger med mere. Vi har undersøkt dette svært nøye. Konklusjonen på de fakta vi sitter på er at Velforeningen klarer ikke å fylle igjen tjernet innenfor de rammer vi idag har.

Vi har tatt saken opp med kommunestyret og kommunalsjefen.

Skolen og mangel på klasserom.

Skolen på Neskollen er overfylt å i den sammenheng er Velforeningen nylig kontaktet som grunneier på naboeiendommen til skolen. Velforeningen har en lang tradisjon for å samarbeide med skolen og FAU. Det er jo som kjent våre barn som går på skolen. Man har foreslått flere ulike løsninger. Bland annet plassering av «paviljonger» på rødgrusen og i selve amfiet. Dette har styret sagt klart nei til da vi mener det er en av få rekreasjonssteder uten idrettsanlegg å biltrafikk. I en befaring med skolesjefen har vi sagt ja til å jobbe videre med alternativet med «paviljonger» ved siden av brua og helt inntil skolen. Vi skulle selvsagt helst sett at man slapp «paviljonger» men det er nå engang sånn det er og problemet er akutt. Skolestruktur er noe våre folkevalgte og kommunen skal ta seg av ikke velforeninger. Alternativene vi fått skissert er å flytte ut et trinn av skolen eller plassere «paviljongene» i skolegården. Skolegården er etter vårt syn allerede for liten og løsningen med å flytte ut et trinn fra skolen på Neskollen ser vi som en svært dårlig løsning.

Gi og ta

Velforeningen mener derfor at vi totalt sett kommer best ut av et samarbeid med Nes kommune i denne saken. Ikke minst siden årsmøtet har ønsket en gjenfylling av tjernet. Det samme har FAU, skoledministrasjonen og et antall bekymrede foreldre vi vært i kontakt med som er redde for at et barn skal drunkne ment. Det hører med at skolen vurdert tjernet så farlig at de ikke lar skoleelevene være nært tjernet.

Gjenfylling av tjernet iht reguleringsplan er en forutsetning for «paviljongen» fra Velforeningens side. Er det en umulighet å fylle igjen tjernet er vi tilbake til rute 1 med ny forhandling om «paviljonger» eller andre mulige løsninger. Gode eller dårlige, avhengig av hvem man spør.

Styret har nå hastebehandlet kommunens innspill. Referat ligger ute under fliken referat 2017.

Når kontrakt er signert vil denne bli lagt ut under kontrakter på fliken Velforeningen. Det som ble skrevet i Raumnes om at kommunen og Velforeningen er enige er ikke helt korrekt. Vi er i forhandling og håper at vi kan komme til en løsning for alles beste, men dette er ikke fullt så rett frem som avisartikkelen kunne gi intrykk av.

Oppdatering 29 september 2017:

Neskollen Velforening har vært i nye møter med Nes kommune og vi har hatt som et absolutt krav at dersom det skal plasseres ut skolepaviljong på vår eiendom* så ønsker vi opsjon på at Tjernet fylles igjen. Nes kommune ønsket ikke å møte oss på det men ønsker uavhengig av Tjernet å sette opp paviljonger på vår felles eiendom. Det har vi sagt nei til. Det er et kommunalt ansvar å sørge for nok nærskoleplasser for beboerne på Neskollen. Styret kan ikke ta det ansvaret og har derfor sagt nei til paviljonger på nåværende tidspunkt. Kommunen tar det med seg å ser på andre alternativer. Med dette så ser det ut som om styret ikke har funnet en fruktbar løsning for gjenfylling av tjernet slik årsmøtet ønsket. Å fylle igjen tjernet på Velforeningens regning er ikke mulig med nåværende kontingent og med nåværende mandat.

*Den plassering vi anbefalt er helt inntil skolen ved siden av brua og mot Eventyrsskogen til.

Per Olin Styreleder Neskollen Velforening