Skolepaviljong og tjernet

Det hele startet når Hvam-il ønsket å bygge en idrettsarena for sine medlemmer for en del år siden. Den eneste plassen som var stor nok var Neskollen tjernet. Årsmøtet vedtok at styret skulle starte en prosess for å frigi areale samt utforme en gjensidig kontrakt for prosessen rundt idrettshall. Denne kontrakten ligger på neskollen.no som mye annet rundt disse prosessene. Prosessen er ferdig å det 10000 m2 store Neskollentjernet har blitt 4000 m2 og skapt plass for masse idrettsglede for vårt lokalsamfunn.

Neskollentjernet ble i sin tid kunstig laget både for at det skulle være pent å se på men også som en fordrøyningbasseng for dagdrenering da denne er stort sett åpen på Neskollen. Vatten ledes til 2 basseng på Neskollen. 1 er plassert i Tellusvegen og et i idrettsparken. Bassenget i Tellusvegen er der fortsatt men ligger under et «lokk» av gress. Under lokket er det gravd en basseng med flere nivåer av drenerende masse (sten). I tillegg til dette så er det et komsystem med enkelt vedlikehold. Systemet er delt i 2 der del en er under jorda mitt i Tellusvegen og det andre under jorda men ut mot jordet og utendfor bebygget sone. Det var en nødvendighet grunnet lukt av stillestående vatten mitt på sommeren. Neskollentjernet som er det største bassenget skulle ta emot dagvatten fra flere av delfeltene og hade en enorm kapasitet. I starten kom det imidlertid så lite nytt vatten av man måtte installere en bergpumpe for å pumpe inn store mengder grunnvatten i tjernet. Ellers ble det lukt, gjenngroing å lav vattennivå. En svært god tanke med et flott tjern og en relativt rimelig dreneringsanleggning. Men det ble ikke helt som man håpet. Velforeningen har prøvd mange forskjellige tiltak for å forbedre tjernet. Bland annet så ble hele bunn og «strandsonen» renset med gravemaskin ifm gjenfylling av Nes arena tomten. Vi har videre startet opp bergpumpen på nytt, tilført biokjemiske substanser og satt ut en oksygenberikende fontene. Ingen av disse tiltakene har hatt langvarig effekt. Vi har i tillegg til våre dugnader også hatt mannskaper ute med båt flere ganger hver sommer for å hente opp store mengder søppen. Handlevogner, dussintall med sykkler og alt mulig er funnet i tjernet.

I 2015 ble Tjernet lagt frem som en sak på Velforeningens årsmøte. Man etterlyste gjenfylling å etablering av noe annet på toppen av tjernet. Man mente at arealet på 4 mål kunne brukes til aktivitetsflate, parkområde eller bare gressplen. Styret brukte 2016 til å utrede mulighetene for dette. Det viste seg å være vanskelig, dyrt og komplisert å fylle igjen tjernet. Vi informerte om prosessen på årsmøtet 2016. Vi hade da vært i dialog med geologer, kommunens VA ingeniører, skolesjefen, rektor, kommunalsjef, de som etablert tjernet, arealplanlegger med mere. Vi har undersøkt dette svært nøye. Konklusjonen på de fakta vi sitter på er at Velforeningen klarer ikke å fylle igjen tjernet innenfor de rammer vi idag har.

Vi har tatt saken opp med kommunestyret og kommunalsjefen.

Skolen og mangel på klasserom.

Skolen på Neskollen er overfylt å i den sammenheng er Velforeningen nylig kontaktet som grunneier på naboeiendommen til skolen. Velforeningen har en lang tradisjon for å samarbeide med skolen og FAU. Det er jo som kjent våre barn som går på skolen. Man har foreslått flere ulike løsninger. Bland annet plassering av «paviljonger» på rødgrusen og i selve amfiet. Dette har styret sagt klart nei til da vi mener det er en av få rekreasjonssteder uten idrettsanlegg å biltrafikk. I en befaring med skolesjefen har vi sagt ja til å jobbe videre med alternativet med «paviljonger» ved siden av brua og helt inntil skolen. Vi skulle selvsagt helst sett at man slapp «paviljonger» men det er nå engang sånn det er og problemet er akutt. Skolestruktur er noe våre folkevalgte og kommunen skal ta seg av ikke velforeninger. Alternativene vi fått skissert er å flytte ut et trinn av skolen eller plassere «paviljongene» i skolegården. Skolegården er etter vårt syn allerede for liten og løsningen med å flytte ut et trinn fra skolen på Neskollen ser vi som en svært dårlig løsning.

Gi og ta

Velforeningen mener derfor at vi totalt sett kommer best ut av et samarbeid med Nes kommune i denne saken. Ikke minst siden årsmøtet har ønsket en gjenfylling av tjernet. Det samme har FAU, skoledministrasjonen og et antall bekymrede foreldre vi vært i kontakt med som er redde for at et barn skal drunkne ment. Det hører med at skolen vurdert tjernet så farlig at de ikke lar skoleelevene være nært tjernet.

Gjenfylling av tjernet iht reguleringsplan er en forutsetning for «paviljongen» fra Velforeningens side. Er det en umulighet å fylle igjen tjernet er vi tilbake til rute 1 med ny forhandling om «paviljonger» eller andre mulige løsninger. Gode eller dårlige, avhengig av hvem man spør.

Styret har nå hastebehandlet kommunens innspill. Referat ligger ute under fliken referat 2017.

Når kontrakt er signert vil denne bli lagt ut under kontrakter på fliken Velforeningen. Det som ble skrevet i Raumnes om at kommunen og Velforeningen er enige er ikke helt korrekt. Vi er i forhandling og håper at vi kan komme til en løsning for alles beste, men dette er ikke fullt så rett frem som avisartikkelen kunne gi intrykk av.

Oppdatering 29 september 2017:

Neskollen Velforening har vært i nye møter med Nes kommune og vi har hatt som et absolutt krav at dersom det skal plasseres ut skolepaviljong på vår eiendom* så ønsker vi opsjon på at Tjernet fylles igjen. Nes kommune ønsket ikke å møte oss på det men ønsker uavhengig av Tjernet å sette opp paviljonger på vår felles eiendom. Det har vi sagt nei til. Det er et kommunalt ansvar å sørge for nok nærskoleplasser for beboerne på Neskollen. Styret kan ikke ta det ansvaret og har derfor sagt nei til paviljonger på nåværende tidspunkt. Kommunen tar det med seg å ser på andre alternativer. Med dette så ser det ut som om styret ikke har funnet en fruktbar løsning for gjenfylling av tjernet slik årsmøtet ønsket. Å fylle igjen tjernet på Velforeningens regning er ikke mulig med nåværende kontingent og med nåværende mandat.

*Den plassering vi anbefalt er helt inntil skolen ved siden av brua og mot Eventyrsskogen til.

Per Olin Styreleder Neskollen Velforening